หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ความเป็นมา About COJ  
วิสัยทัศน์  
ข้าราชการศาลยุติธรรม About IAD  
ผู้ประนีประนอม  
เบอร์โทรศัพท์ Phone Number  
การพิจารณาคดี  
ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ  
การเป็นพยานศาล  
การจัดการมรดก  
คดีผู้บริโภค  
ศูนย์ไกล่เกลี่ย  
ศูนย์สมานฉันท์  
ศูนย์บังคับคดีนายประกันฯ  
บัญชีอัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลคดี Case Service 
แบบฟอร์มศาลใหม่  
สถิติประจำวัน/เดือน  
ข้อกำหนดประธานศาลฎีกา  
ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุย้อนหลัง  
เบิกจ่ายเงินรางวัลทนาย  
KM การจัดการความรู้  
ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  
ตำรวจประจำศาล  
รปภ.ประจำศาลฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

การพิจารณาคดี

           การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ คืออะไร

คือการที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดในคดีใดคดีหนึ่งออกนั่งพิจารณาคดีสืบพยาน เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากพยาน ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า คดีที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมจะได้รับการพิจารณาพิพากษาด้วยความรอบคอบ

           การพิจารณาคดีต่อเนื่องคืออะไร

คือการที่ศาลพิจารณาคดี โดยสืบพยานติดต่อกันตั้งแต่ต้นจนกว่าจะเสร็จคดี จากนั้นจึงจะเริ่มพิจารณาคดีใหม่เรียงลำดับไป การพิจารณาคดีต่อเนื่อง เป็นแบบ "สืบจนเสร็จ ม้วนเดียวจบ" ศาลจะนัดสืบพยานทั้งหมดในคดีให้เสร็จในรวดเดียว ไม่สืบไปเลื่อนไป โดยจะนัดสืบพยานวันหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งเพียงคดีเดียว ทำให้ศาลมีเวลาอย่างเต็มที่ ที่จะสืบพยานตามที่นัดได้ทุกปาก

           ข้อดีของการพิจารณาคดีต่อเนื่อง

- เพิ่มความเชื่อมั่นโดยเป็นหลักประกันว่าผู้พิพากษาที่นั่งสืบพยานคดีใดจะสืบพยานคดีนั้นโดยตลอดจนเสร็จคดี ทำให้ได้ฟังข้อเท็จจริงจากพยานทั้งหมดด้วยตนเอง การพิพากษาคดีจึงเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
- รวดเร็วโดยศาลได้สร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนวันนัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องมรการดำเนินคดีล่วงหน้า ทำให้สามารถป้องกันการเลื่อนคดีและใช้วันนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินคดีในภาพรวมทั้งระบบก็จะรวดเร็วขึ้นประหยัดศาลจะสืบพยานเท่าที่จำเป็น ไม่ยึดเยื้อและกำหนดวันนัดติดต่อกันไป คู่ความและพยานไม่ต้องมาศาลบ่อยครั้ง ซึ่งจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
- ประโยชน์แก่พยานและคู่ความ คู่ความมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีครบองค์คณะ ศาลและคู่ความต้องประสานงานในการหาแนวทางที่จะให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยต้องศึกษารูปคดีเพื่อให้มีการสืบพยานเท่าที่จำเป็น ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของคดีและพยานเพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้องในวันนัดสืบพยานและต้องให้ความสำคัญแก่วันนัดสืบพยาน เพื่อให้วันนัดสืบพยานและต้องให้ความสำคัญแก่วันนัดสืบพยาน เพื่อให้วันนัดสืบพยานมีความแน่นนอน ไม่ต้องเลื่อนคดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พยานแลคู่ความทุกฝ่าย

           สรุป

การพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะเป็นระบบการพิจารณาคดีที่ทำให้ศาลสามารถค้นหาข้อเท็จจริงจากพยานได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง ส่งผลให้การพิจารณาคดีรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งเป็นการพัฒนาการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบองค์คณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2281