หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
หน้าแรก 
ความเป็นมา About COJ  
วิสัยทัศน์  
ข้าราชการศาลยุติธรรม About IAD  
ผู้ประนีประนอม  
เบอร์โทรศัพท์ Phone Number  
การพิจารณาคดี  
ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ  
การเป็นพยานศาล  
การจัดการมรดก  
คดีผู้บริโภค  
ศูนย์ไกล่เกลี่ย  
ศูนย์สมานฉันท์  
ศูนย์บังคับคดีนายประกันฯ  
บัญชีอัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลคดี Case Service 
แบบฟอร์มศาลใหม่  
ข้อกำหนดประธานศาลฎีกา  
KM การจัดการความรู้  
ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  
ตำรวจประจำศาล  
รปภ.ประจำศาลฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข้าราชการศาลยุติธรรม About IAD

 

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Administrative Office of the Nakhon si Thammarat Provincial Court

 

นางสาวกรณษา พุ่งมณีสกุล
ผู้อำนวยการ
Director

ส่วนช่วยอำนวยการ
Administrative Support Section
นางสุภาวดี  เทพลักษณ์
Mrs.Supawadee Tapluck
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 
Court Officer 
Senior Professional


นางอมรรัตน์ บุบผัน
Mrs.Amonrat Bubphan
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ชำนาญการ

Court Officer CourtStaff

โต้ตอบหนังสือราชการ


นางสุกัญญา โรมวิลาศ
Mrs.Sukanya Romvilas
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน

Court Staff Experienced
สารบรรณคดี


นายฉัตรชัย พรหมขำ
Mr.Chatchai Promkhum
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner     
รับ- ส่ง หนังสือ


     

ส่วนช่วยพิจารณาคดี
Trial Support Section

นางวรรณี จำปีพันธ์
Mrs.Wannee champeephant
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
Court Officer Senior Professional

  
นางสมจิตร  ด้วงทอง  
Mrs.Somjit DuangThong
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
หน้าบัลลังก์ 1
นางอุไรวรรณ เฉลิมไทย
Mrs.Uraiwan Chalermthai
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner
หน้าบัลลังก์ 2

นางธิดารัตน์  อิสโร
Mrs.Thidarat Issaro
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Practitioner
หน้าบัลลังก์ 3
นางสาวสิรารัตน์  ห้งเค้ง
Miss Sirarat Hongkeng
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
หน้าบัลลังก์ 4 
นางสาวบุญศิริ  อุทะพันธุ์
Miss.Boonsiri Utaphant
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner
หน้าบัลลังก์ 5
นางสาวชนิดาภา หมวดเมือง 
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
หน้าบัลลังก์ 6
นางพรรณิการ์  พันธ์จินา
Mrs.Pannika Panjina
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
หน้าบัลลังก์ 7
นางสาวอัจจิมา ธรรมวาโร
Miss Aujima Thummavaro
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer Practitioner
งานสมานฉันท์
นางกังสดาล ดีหนู
Mrs.Kangsadan Deenu
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
Court Officer Court Staff
ศูนย์นัดความ
 
นางสุมาลี  บูรณะพล 
Mrs.Sumalee Buranapol
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
งานติดตามพยาน

นาสาวรัตนา ชตารักษ์
 Miss Rattana Chatarak
   เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน   
    Court Staff Practitioner      


นางอารมย์  อัญชลีกุล
Mrs.Arom Unchaleekul
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
ปฏิบัติงานตามรายงานกระบวนพิจารณา

 
  
                             
     นางพวงเพชร สิงหพันธ์
Mrs.Poungpet singhapan
 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญ งาน   
    Court Staff Experienced    
 
          นางรนิตา  จะนู
         Mrs.Ranitar Janoou
  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน   
    Court Staff Experienced    
นายสุรวัฒน์ วรรณวาสน์
      เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน   
          Court Staff Experienced    

ส่วนคดี
Litigation Section

นางพรประสิทธิ์ พิทักษ์จิตต์
Mrs.Pornprasit Pithakjit
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
Court Officer Senior Professional

นางสุนีย์ พริกบุญจันทร์
Mrs.Sunee Prigbunjan
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
Court Officer Court Staff
ห้องเก็บสำนวนแดง
นางอัจฉรา พิศแลงาม
Mrs.AChara Pislangam
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
Court Officer CourtStaff
 อุทธรณ์ - ฎีกา
นายณรงค์ กาฬกาญจน์
Mr.Narong Kalakan
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
Court Officer Court Staff
รับฟ้องอาญา
นางสาวอัญชลี  โภชนะกิจ
Mrs.Anchalee Phochanakit
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
Court Officer Practitioner 
รับฟ้องแพ่ง
นางสาวปทิตตา สงสุก
Miss Pathita Songsuk
เจ้าพักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
Court Officer Practitioner 
หมายขาว
นางสาวมาลี  ช่วยเรือง
Miss Malee Chuairueang
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
หมายสี
นางสาวศรินทร์ทิพย์  เอ้งฉ้วน
Miss Sarintip Engchuan
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
คำคู่ความ
นางสาวปานทิพย์ สวัสดิ์รักษา
Miss Panthip Sawassuksa
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
Case Affairs Officer Practitioner
นางภัทรวดี ไชยเหล็ก
Mrs.Pattaravadee Chailhex
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
Court Officer Practitioner 
ห้องสำนวนดำ
นางพยอม ธรฤทธิ์
Mrs.Payom Torarit
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff Experienced
ห้องเก็บสำนวนแดง
นางสาวปานรวี  เพ็งตุก
Miss Panravee Pangtug
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner
อุทธรณ์ - ฎีกา
นายสุแทน  รัตนวัฒนาพงษ์
Mr.Sutan Rattanawatapong
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner
ห้องเก็บสำนวนดำ

        
นางภัทรดา ฤตวิรุฬห์
  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

   Court Staff Experienced


ส่วนคลัง
Finance Section
นางจันทนา ธรฤทธิ์
MRS.Chantana Thorarit
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Court Officer Senior Professional
 
นางวัจนา วาระดี
Mrs.Watjana Waradee
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Finance and Accounting Analyst 
Professional


นางสาวสุกัญญา สุดสิน
Miss Sukanya Sudsin
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Finance and Accounting Officer
Operational
ช่วยราชการ
นางสาวสาคร อึ่งอ้ง
Miss Sakorn Oungung
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Finance and Accounting Officer
Operational

 
นางจุลาพร  สุทธิรักษ์
Mrs.Julaporn Suttirak
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
Court Officer Practitioner 


ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
Mediation and Compromise Section

นางเบญจมา  ปักเข็ม
Mrs.Benjama Pugkhem
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer Practitioner
หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

นายสุเทพ  ขาวสนิท
Mr.Sutep kaowsanit
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน    
Court Staff Practitioner    ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
Public Relations and Servicesนิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer Practitioner
หัวหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

 

นายธณากร ลิ่มสมานมิตร
Mr.Tanakorn Limsamanmit
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer Practitioner


 ลูกจ้างประจำ

นางสุภาพร กองผล
Mrs.Supaporn Kongpon
พนักงานสถานที่

นายพงศ์ศักดิ์ ศุภพิชญ์นาม
Mr.Pongsak Supidsanam
พนักงานสถานที่


นายทะนะ วราภรณ์
Mr.Tana Varaporn
พนักงานขับรถยนต์พนักงานราชการ

นางสาวนันทิตา ศรีสุขใส
Miss Nuntita Srisuksai
พนักงานคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer

ลูกจ้างชั่วคราว
นายภัทรพงศ์ แก้วประจุ
Mr.phatarapong kaewpraju
นิติกรบังคับคดีนายประกัน
Legal Officer  

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 10817