หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ความเป็นมา About COJ  
วิสัยทัศน์  
ข้าราชการศาลยุติธรรม About IAD  
ผู้ประนีประนอม  
เบอร์โทรศัพท์ Phone Number  
การพิจารณาคดี  
ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ  
การเป็นพยานศาล  
การจัดการมรดก  
คดีผู้บริโภค  
ศูนย์ไกล่เกลี่ย  
ศูนย์สมานฉันท์  
ศูนย์บังคับคดีนายประกันฯ  
บัญชีอัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลคดี Case Service 
ข้อกำหนดประธานศาลฎีกา  
KM การจัดการความรู้  
ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  
ตำรวจประจำศาล  
รปภ.ประจำศาลฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข้าราชการศาลยุติธรรม About IAD

 

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Administrative Office of the Nakhon si Thammarat Provincial Court

 

นางสาวกรณษา พุ่งมณีสกุล
Miss.Kornnasa Pungmaneesakul
ผู้อำนวยการ
Director

    ส่วนช่วยอำนวยการ
   Administrative Support Section

    

นางสุภาวดี  เทพลักษณ์
Mrs.Supawadee Tapluck
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 
Court Officer 
Senior Professional

นางอมรรัตน์ บุบผัน
Mrs.Amonrat Bubphan
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
Court Officer CourtStaff
โต้ตอบหนังสือราชการ

นางธิดารัตน์  อิสโร
Mrs.Thidarat Issaro
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน
CourtStaff Experienced
สารบรรณคดี

นายฉัตรชัย พรหมขำ
Mr.Chatchai Promkhum
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner      
รับ- ส่ง หนังสือ


ส่วนคลัง
Finance Section

ว่าง

   

นางจันทนา ธรฤทธิ์
MRS.Chantana Thorarit
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Court Officer Senior Professional

 

นางจุลาพร  สุทธิรักษ์
Mrs.Julaporn Suttirak
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
Court Officer Practitioner 

นางสาวสาคร อึ่งอ้ง
Miss Sakorn Oungung
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Finance and Accounting Officer
Operational

 

   

 

นางสาวสุกัญญา สุดสิน
Miss Sukanya Sudsin
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Finance and Accounting Officer
Operational

 

 
                ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
                                                      Public Relations and Services

    

 

น.ส.ศุภลักษณ์ นะหนู
Miss.Suphalak Nanoo
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer Practitioner
หัวหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

นายธณากร ลิ่มสมานมิตร
Mr.Tanakorn Limsamanmit
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer Practitioner

     นางอุไรวรรณ เฉลิมไทย
Mrs.Uraiwan Chalermthai
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner 

 

                                                                             ส่วนคดี
                                                                   Litigation Section

    

นางพรประสิทธิ์ พิทักษ์จิตต์
Mrs.Pornprasit Pithakjit
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ชำนาญการพิเศษ
Court Officer Senior Professional
หัวหน้าส่วนคดี

นางสุนีย์ พริกบุญจันทร์
Mrs.Sunee Prigbunjan
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ชำนาญการ
Court Officer Court Staff
ห้องเก็บสำนวนแดง

นางอัจฉรา พิศแลงาม
Mrs.AChara Pislangam
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ชำนาญการ
Court Officer CourtStaff
 อุทธรณ์ - ฎีกา

นายณรงค์ กาฬกาญจน์
Mr.Narong Kalakan
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ชำนาญการ
Court Officer Court Staff
รับฟ้องอาญา


    

นางภัทรวดี ไชยเหล็ก
Mrs.Pattaravadee Chailhex
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ชำนาญการ
Court Officer Practitioner 
ห้องสำนวนดำ

นางสาวมาลี  ช่วยเรือง
Miss Malee Chuairueang
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน

Court Staff Experienced
หมายสี

นางพยอม ธรฤทธิ์
Mrs.Payom Torarit
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน

Court Staff Experienced
ห้องเก็บสำนวนแดง

น.ส.ศรินทร์ทิพย์  เอ้งฉ้วน
Miss Sarintip Engchuan
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน
Court Staff Experienced
คำคู่ความ


    

นางสาวอัญชลี  โภชนะกิจ
Miss.Anchalee Phochanakit
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
Court Officer Practitioner 
รับฟ้องแพ่ง

นางภัทรดา ฤตวิรุฬห์
Mrs.Pattarada Ritwirun
  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน
   Court Staff Experienced

นางสาวปทิตตา สงสุก
Miss Pathita Songsuk
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ปฏิบัติการ
Court Officer Practitioner 
หมายขาว

นางสาวปานรวี  เพ็งตุก
Miss Panravee Pangtug
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน
Court Staff Practitioner
อุทธรณ์ - ฎีกา    

 

นายสุแทน  รัตนวัฒนาพงษ์
Mr.Sutan Rattanawatanapong
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงาน
Court Staff Practitioner
ห้องเก็บสำนวนแดง

นายสุเทพ  ขาวสนิท
Mr.Sutep kaowsanit
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงาน    

Court Staff Practitioner
ห้องเก็บสำนวนดำ

 

 

 

ส่วนช่วยพิจารณาคดี
Trial Support Section

                                             


    


 

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
Court Officer Senior Professional
      นางกังสดาล ดีหนู
Mrs.Kangsadan Deenu
     เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
               ชำนาญการ
Court Officer Court Staff
          ศูนย์นัดความ 
นางสมจิตร  ด้วงทอง  
     Mrs.Somjit DuangThong
     เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน
CourtStaff Experienced
หน้าบัลลังก์ 1
            นางรนิตา  จะนู
Mrs.Ranitar Janoou
  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
   ชำนาญงาน   
    Court Staff Experienced    


    


 

นางสุมาลี  บูรณะพล 
Mrs.Sumalee Buranapol
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน

Court Staff Experienced
งานติดตามพยาน
 นางสุกัญญา  โรมวิลาศ
Mrs.Sukanya Romvilas
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
               ชำนาญงาน
Court Officer Court Staff
          หน้าบัลลังก์ 3
นางอารมย์  อัญชลีกุล
Mrs.Arom Unchaleekul
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน

Court Staff Experienced
พิมพ์คำพิพากษา
นางสาวบุญศิริ  อุทะพันธุ์
Miss.Boonsiri Utaphant
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงาน

Court Staff Practitioner
หน้าบัลลังก์ 5


    


 

นางสาวสิรารัตน์  ห้งเค้ง
Miss Sirarat Hongkeng
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ชำนาญงาน

Court Staff Experienced
หน้าบัลลังก์ 4 
 นางสาวอัจจิมา ธรรมวาโร
Miss AujimaThummavaro
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer Practitioner
         งานสมานฉันท์
นายสุรวัฒน์ วรรณวาสน์
MR.Surawat wannavas
   เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
       ปฏิบัติงาน
          
Court Staff Practitioner     
หน้าบัลลังก์ 2 
นาสาวรัตนา ชตารักษ์
 Miss Rattana Chatarak
   เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปฏิบัติงาน   

    Court Staff Practitioner      หน้าบัลลังก์ 7
 


    


 

  นางรังสิตาภรณ์ วงถาวร
  Mrs.Rungsitaporn vongtavorn
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
       ปฏิบัติงาน          
Court Staff Practitioner     หน้าบัลลังก์ 6 
        นางนิติยา ธานีรัตน์
        Mrs.Nitiya Taneerat
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
          ปฏิบัติงาน
          
Court Staff Practitioner     หน้าบัลลังก์ 8 
       
      


ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
Mediation and Compromise Section

     


 

นางเบญจมา  ปักเข็ม
Mrs.Benjama Pugkhem
นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer Practitioner
หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
น.ส.ปานทิพย์ สวัสดิ์รักษา
Miss Panthip Sawassuksa
เจ้าพนักงานคดี
ชำนาญการ
Case Affairs Officer Practitioner
นางพวงเพชร สิงหพันธ์
Mrs.Poungpet singhapan
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน   
Court Staff Experienced  
      
 
 
ลูกจ้างประจำ


    


 

นายทะนะ วราภรณ์
Mr.Tana Varaporn
พนักงานขับรถยนต์
นางสุภาพร กองผล
Mrs.Supaporn Kongpon
พนักงานสถานที่
นายพงศ์ศักดิ์ ศุภพิชญ์นาม
Mr.Pongsak Supidsanam
พนักงานสถานที่
      
 
 

พนักงานราชการ

 


    


 

น.ส.ณภัชกมล ศรีสุขใส
Miss Naphatkamon Srisuksai
พนักงานคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer
 
 
      
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว

 


    


 

นายภัทรพงศ์ แก้วประจุ
Mr.phatarapong kaewpraju
นิติกรบังคับคดีนายประกัน
Legal Officer 
 
 
      
 
 
 
 

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 15576